Om Öppna Upp

Öppna Upp-programmet avslutades i november 2018.

Vi har inte råd att missa några möjligheter på grund av fördomar om hur riktiga företag och riktiga innovationer ska vara. Därför börjar vi med oss själva.

Mål och syfte
Öppna Upp har handlat om att vi ska bli uppmärksamma på hur vi agerar, prioriterar och bemöter dom vi finns till för – för att ta tillvara alla människors företagsamhet och innovationskraft. Målet var företagsfrämjande på lika villkor, för alla. Vi har inte råd att missa några möjligheter. Det är en överlevnadsfråga för vår region.

Syftet med programmet var att genom ledarskapsutveckling ge ny kunskap och en ökad medvetenhet om hur vi kan arbeta för ett jämställt och jämlikt företagande. Det har handlat om att skapa förutsättningar för ett professionellt bemötande av alla kunder och samarbetspartners oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund.

Projektets målgrupp var vi företagsfrämjare som finns till för entreprenörer, idésprutor och innovatörer – hur kan vi  få syn på normer som begränsar utvecklingen och börja jobba på ett nytt sätt? Det ska det här ledarskapsprogrammet att ge svar på. Ett växelspel mellan workshops, coachning och hemuppgifter för kunskapsutveckling. 

Läs mer om metod och upplägg här. 

Deltog i programmet gjorde företags- och innovationsfrämjande aktörer inom de fyra regionala innovationsnoderna i Gävleborg, Sandbacka Science Park i Sandviken, Faxepark – Söderhamn Innovation Park, Gävle Innovation Arena och Propell Innovation i Hudiksvall. Och eftersom det är ledningens ansvar att driva ett kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete som erbjuder likvärdiga villkor var den prioriterade målgruppen därför ledningen, dvs styrelser, vd;ar, projektledare och chefer för respektive organisation inom varje regional innovationsnod.

Programmet gavs under 2017-2018 med utbildningsträffar och coachning där de som deltog fick kunskap om den senaste forskningen och verktyg för att arbeta för jämställdhet och mångfald i er innovationsmiljö. 

Satsningen var en del inom Region Gävleborgs uppdrag att skapa förutsättningar för jämställd regional tillväxt och pågick till november 2018.

Historien bakom

Innovationsnavet Propell Innovation i Hudiksvall blev 2015 en av sju utvalda i landet som beviljades medel från Tillväxtverket för att satsa på ledarskapsutveckling inom normkritik och mångfaldsfrågor. Efter ett framgångsrikt pilotprojekt kan nu programmet spridas vidare till fler innovationsmiljöer i regionen under 2017-2018. Målet med satsningen är att alla som söker stöd i sitt företagande ska mötas på lika villkor.

Sedan starten i oktober 2015 samlar Propell Innovation näringslivsaktörer och innovatörer under samma tak för att skapa en stark innovationsmiljö. Uppdraget är att stödja idéer, uppfinningar och innovationer i tidiga skeden. En viktig utgångspunkt för Propell Innovation är fördelarna med interorganisatorisk samverkan mellan olika aktörer som har ansvar för att stödja entreprenörskap.

Aktörerna representerar både näringsliv, offentlig sektor och akademin och ska förutom att aktivt ta del av varandras processer också utveckla nya metoder och arbetsformer. Det är även klart uttalat att verksamheten ska genomsyras av ett normkritiskt synsätt, med ett tydligt fokus på att alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet och ålder – ska ta del av Propells insatser och resurser på lika villkor. Läs mer om pilotsatsningen på Propell Innovations webbplats

Flera studier visar att det finns stora utmaningar inom Gävleborgs län vad gäller företagsfrämjande insatser. Det har identifierats i olika studier både lokalt inom näringslivet och inom Region Gävleborg. (Se bl a Handlingsplan för en jämställd regional utveckling 2013 och Projektmedelshantering Region Gävleborg, Lena Aune 2014).