Metod och upplägg

Öppna Upp-programmet avslutades i november 2018.

Programmet Öppna Upp bestod av olika moment som anpassades utifrån de behov som fanns inom varje innovationsmiljö när det gäller att bli bättre på att ta tillvara alla slags företag, företagare och innovatörer.

  • Du får en personlig utvecklingsresa som stärker din kompetens
  • Möjlighet till individuell coachning
  • Ny kunskap och nya insikter som utvecklar din verksamhet!

De olika delarna i förändringsprocessen är;

  1. Behovs- och kunskapsinventering bland aktörerna genom intervjuer och samtal.
  2. Nulägesanalys med statistik från samtliga aktörer och från Region Gävleborg, som belyser aktörernas nuvarande insatser. Analysen ligger till grund för det strategiska arbetet och för att sätta relevanta mål.
  3. Strategiworkshop - maj 2017. Syftet är att de på ledande positioner får förutsättningar att ta ett gemensamt ägarskap för förändringsarbetet och ta strategiska beslut kring frågor som berör Varför? Vad? och Hur? Vad kan ni själva göra för att vara goda förebilder och påvisa allvaret i arbetet med företagsfrämjande på lika villkor?
  4. Tre workshops – utbildningsdagar för ledningen och aktörernas medarbetare. Deltagarna får hemuppgifter utifrån 4R-metoden mellan dessa workshop tillfällen utifrån sin yrkesroll. Litteratur- och fallstudier för att genomlysa olika aspekter på ledarskap.
  5. Processtöd genom coachning för att implementera metoderna i det vardagliga arbetet.

Näringslivets ledarskapsakademi håller i utbildningsprogrammet genom främst konsulterna Christina Franzén och Marita Svensson. Båda har bland annat erfarenhet från Fiber Optic Valleys framgångsrika forsknings-och utvecklingsprojekt inom ledarskap och jämställdhet kopplat till innovationer. De har erfarenhet av normkritisk ledarutveckling och innovation inom både näringsliv och offentliga organisationer och arbetar utifrån processmodellen GoGenius

Vem ska delta?

Utbildningen består av kunskapspass, praktiska övningar och hemuppgifter och målet är att ni arbetar fram en handlingsplan för hur ni ska skapa företagsfrämjande för lika villkor i er verksamhet. De som deltar utöver er som chefer, bör vara projektledare, rådgivare/coach eller kommunikationsansvariga men som har gemensamt att de möter företagare och innovatörer i sina uppdrag.

Vad innehåller ledarskapsprogrammet?

Programmet består av tre utbildningsdagar för chefer och medarbetare samt en uppföljningsdag våren 2018 gemensamt för alla fyra regionala innovationsnoder. 

Du får kunskap, metoder och verktyg inom jämställdhet och mångfald med fokus på kundperspektivet. Hur säkerställer vi att de vi finns till för tar del av våra tjänster på lika villkor?

Vi arbetar med hemuppgifter mellan träffarna med stöd av metoden 4R. Ett
 analysverktyg som hjälper oss att kartlägga fakta utifrån kön, etnicitet och ålder. 4R står för
Representation vem 
får vad?
Resurser hur mycket?
Realia på vilka villkor? och Realisera nya mål och åtgärdet.