Kolla in Tillväxtverkets publikation om pilotprojekten inom öppna upp

2015 tog Tillväxtverket  fram Öppna Upp! – en nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor som ska bidra till att skapa jämställd tillväxt i regionerna.

I denna publikation (se länk nedan) kan ni läsa om hur sju regionala pilotprojekt arbetat vidare utifrån strategin. Projekten tar avstamp i ett så kallat intersektionellt perspektiv, som hjälper oss att få upp ögonen för hur olikheter och normer kan påverka till exempel hur resurser fördelas.

I publikationen kan ni bland annat ta del av vårt pilotprojekt från 2016 ”Öppna upp Propell Innovation” som låg till grund för det fortsatta arbetet inom Öppna Upp. Ett ledarskapsprogram som ökat deltagarnas medvetenhet och kunskap om hur jämställdhet och mångfald kan öppna upp för nya möjligheter till företagande och innovation.

Här nedan kan ni läsa mer om pilotprojekten i publikationen från Tillväxtverket; 

https://tillvaxtverket.se/download/18.29acbb2f165c211de0dd4fd9/1537530149077/%C3%96ppnaupp_n%C3%A4ringslivet.pdf